Gaštanový koník

Občianske združenie Gaštanový koník pracuje od roku 2015. Naším cieľom je vzdelávanie, podpora a sociálny rozvoj ľudí so zdravotným znevýhodnením, ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, a ľudí z marginalizovaných komunít. Združenie realizuje vzdelávacie aktivity pre pedagogických pracovníkov pracujúcich s uvedenými skupinami na základných školách. Taktiež sa venujeme vzdelávacím a praktickým aktivitám v oblasti pestovania zeleniny, ovocia a byliniek ako jednoduchého nástroja na zabezpečenie obživy pre rodiny zo sociálne chudobného prostredia.   

Naše realizované projekty 

2015 

Komunitné záhrady

V roku 2015 vznikol náš prvý projekt s názvom "Komunitné záhrady POD HRUNOM" , ktorý podporila nadácia Ekopolis. Išlo o miestne komunitné aktivity s cieľom založenia záhrady vo forme vyvýšeného záhonu a pestovanie papriky, paradajok, redkvičky, zemiakov za účelom získania obživy.

2016

Komunitné záhrady a hospodárenie

Pre veľmi dobré ohlasy projekt pokračoval  v roku 2016 s podporou nadácie Ekopolis a Volkswagen. V tomto projekte sme učili sociálne znevýhodnené rodiny ako si pestovaním zeleniny zadovážiť obživu a pridali sme pestovanie kvetov a byliniek k skrášleniu svojho bydliska a začali sme s chovom sliepok, králikov a prasiatok. 

2017

Tvorivé aktivity 

V roku 2017 sme dostali grant od IWCB Bratislava na tvorivé aktivity pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

2018

Školské záhrady ako prostriedok zaobstarania obživy

V tomto roku nadácia Ekopolis podporila projekt s názvom „Školské záhrady ako prostriedok zaobstarania obživy". Využili sme záujem detí z predchádzajúcich ročníkov projektu a ponúkli sme spoluprácu na školách s cieľom zistenia možnosti rozvoja praktických zručností na pracovnom vyučovaní, technike rôznymi formami. 

2018

Remeslá našich predkov vo vzdelávaní detí z málo podnetného prostredia

Úrad splnomocnenia vlády SR podporil projekt „Remeslá našich predkov vo vzdelávaní detí z málo podnetného prostredia". Cieľová skupina týchto projektov boli žiaci ŠZŠ.

2018

Tvorivé aktivity 

V tomto roku 2018 Nadácia Poštovej banky podporila tvorivé aktivity pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

2019

Farebný internet  

Projekt „Farebný internet", v ktorom žiaci ŠZŠ Humenné a študenti ŠUP Košice vytvorili omaľovánku ako obrázkový slovensko- rómsky slovník, podporila nadácia Orange v roku 2019.

2019

Inovatívne formy vyučovania, omaľovánka a pracovné listy pre žiakov ŠZŠ

Nadácia ZSE podporila projekt „Inovatívne formy vyučovania v ŠZŠ". Nadácia IWCB Bratislava podporila projekt „Omaľovánka a pracovné listy pre žiakov ŠZŠ". Cieľová skupina týchto projektov boli žiaci ŠZŠ Humenné a študenti ŠUP Košice.

2020

Snoezelen

Nadácia Volkswagen podporila projekt s názvom „Snoezelen", v ktorom išlo o vytvorenie multisenzorickej miestnosti pre deti s postihnutím. Cieľovou skupinou tohto projektu boli deti so zdravotným znevýhodnením.

2020

Vzdelávanie pedagógov a žiakov mesta 

Mesto Snina podporilo „Vzdelávanie pedagógov a žiakov mesta". Vzdelávacie aktivity pre pedagógov a žiakov počas 1. vlny pandémie pre PZ a OZ školstva, žiakov bez prístupu k online výučbe.

2020

Humanitárna pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny a nadácia IWCB Bratislava podporilo projekt „Humanitárna pomoc", v ktorom boli zakúpené hygienické, dezinfekčné a školské pomôcky pre rodiny v núdzi v meste Snina a Humenné počas pandémie Covid19.

2021

Včasná intervencia pre deti MRK do 8. rokov

Karpatská nadácia v roku 2021 podporila projekt „Včasná intervencia pre deti marginalizovanej rómskej komunity (MRK) do 8 rokov". Vytvárame aktivity rannej intervencie pre rodiny s deťmi pochádzajúcich z MRK.